Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt hinnapakkumise küsimise teel läbiviidavas hankes nimetusega „Roomassaare sadama kai nr 10 veealuse osa erosioonikaitse rajamine”.

Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla riigihanke piirmäära. Hankija korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Hanke teostamise asukoht: Saare maakond, Kuressaare linn, Roomassaare tee 12, Roomassaare sadam.

Hanke teostamise aeg:
algus: koheselt peale hankelepingu sõlmimist;
lõpp: Töö tuleb teostada ja Tellijale üle anda hiljemalt 11.12.2012.a.

Hanke lühikirjeldus ja põhinäitajad:

Tööde käigus tuleb Roomassaare sadama kai nr 10 esisele veealale rajada erosioonikaitse EstKONSULT OÜ poolt koostatud töös nr B237 nimetusega „Roomassaare sadama kaide veealuse osa uuring ja korrastamise ehitusprojekt. Põhiprojekt. I köide. Tarindid. Seletuskiri ja joonised”, Tallinn, september 2012 kirjeldatud ulatuses ja mahus. Tööde käigus tuleb rajada kai nr 10 esine gabioonmattidest ja betoonist koosnev erosioonikaitse ligikaudu 250 m2 alal.

Hankedokumentide väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; faksi numbrile +372 45 30 149 või e-posti aadressile ulvi@saarteliinid.ee.
Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.
Pakkujate kvalifitseerimise tingimused, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumentides.
Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hanketeate või hankedokumentide kohta esitama kirjalikult Hankija faksile +372 45 30 149 või elektronpostile ulvi@saarteliinid.ee. Kirjaliku küsimuse kohalejõudmise eest hankijale vastutab küsimuse saatja.
Hankija edastab hankemenetlusel osalevale isikule või huvitatud isikule vastused faksiga või e-kirjaga.
Hankija ei vastuta faksi- või e-side toimimise eest.
Pakkumused esitada hankijale järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819 (kontaktisik: Ulvi Kao, tel. +372 45 30 148, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: ulvi@saarteliinid.ee).
Pakkumus, kõik selle juurde kuuluvad dokumendid ja vormid peavad olema esitatud eesti keeles.
Hankemenetluse keel on eesti keel. Hankelepingu täitmisel esitatakse, koostatakse ja vormistatakse kõik dokumendid eesti keeles.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 17.10.2012.a. kell 11:00.

  • Võitja: OÜ BauEst

  • Lepingu kuupäev: 23.10.2012