Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas riigihankes nimetusega „Roomassaare sadama kai nr 4 pealisehituse rekonstrueerimine”.
Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla riigihanke piirmäära. Hankija korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Hanke teostamise asukoht: Roomassaare sadam, Roomassaare tee 12, Kuressaare linn, Saare maakond, Eesti Vabariik.
Hanke lühikirjeldus ja eesmärk: Tööde mahtu kuulub Roomassaare sadama kai nr 4 põhjapoolse osa katendi ja kaitala rekonstrueerimine koos sellesse piirkonda jääva veevõtukaevu rekonstrueerimisega.
Kai katend (asfaltbetoon) rekonstrueeritakse mahus ligikaudu 1100 m2, kaitala (monoliitne r/b) ligikaudu 91 m pikkuselt.
Hankija eesmärgiks on rekonstrueerida olemasolev Roomassaare sadama kai nr 4 eespool kirjeldatud mahus, et tagada tingimused kai ohutuks ja eesmärgipäraseks kasutamiseks.
Tööde teostamise aluseks on Klotoid OÜ põhiprojekt, töö nr 05-0315 osas, mis sisaldab andmeid kai nr 4 katendi rekonstrueerimiseks.
Hanke teostamise aeg:
Algus: koheselt peale hankelepingu jõustumist.
Lõpp: Töö tuleb teostada ja Tellijale üle anda hiljemalt 09.09.2015.a.
Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsiooni ja dokumendid, mis tuleb esitada pakkujal kvalifikatsiooni tõendamiseks, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks, pakkumuste hindamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise tingimused, nõuded pakkumuse vormistamisele ja esitamisele ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumentides.
Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel. Hankedokumentide väljastamise taotlus esitada e-posti aadressile arvi@saarteliinid.ee
Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hanketeate või hankedokumentide kohta esitama Hankija faksile +372 45 30 149 või elektronpostile arvi@saarteliinid.ee.
Hankija edastab hankemenetlusel osalevale isikule või huvitatud isikule vastused e-kirjaga.
Hankija ei vastuta e-side toimimise eest.
Pakkumus esitatakse eesti keeles. Hankemenetluse keel ja hankelepingu täitmise keel on eesti keel.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 18.06.2015.a. kell 14.00.
Pakkumuste avalikku avamist ei toimu.

  • Võitja: Aktsiaselts Level

  • Lepingu kuupäev: 29.06.2015