Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt hinnapakkumise küsimise teel läbiviidavas hankes nimetusega „Roomassaare sadama kaide veealuse osa korrastamise uuring”.
Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla riigihanke piirmäära. Hankija korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Hanke teostamise asukoht: Saare maakond, Kuressaare linn, Roomassaare tee 12, Roomassaare sadam.

Hanke teostamise aeg:
algus: koheselt peale hankelepingu sõlmimist;
lõpp: Töö tuleb teostada ja Tellijale üle anda hiljemalt 14.09.2012.a.

Hanke lühikirjeldus ja põhinäitajad:

28.05.2011 teostas Tuukritööde OÜ Roomassaare sadama kaide veealuse osa uuringu kaide nr 3, 5 ja 8 osas, mille eesmärgiks oli kaiseina enda seisukorra ja kai aluse erosiooniohu selgitamine. Pärast seda uuringut, on muudetud Roomassaare sadama kaide numeratsiooni. Lisatud on vana kaide plaan ja praegu kehtiv kaide plaan. Kai nr 8 on nüüd kai nr 10. Kaide aluse erosiooniga on olnud ka varemalt probleeme, kusjuures siis täideti tühimikud betooniga. Võimalik, et antud meetod ei ole piisav, seetõttu tuleb kaaluda erosioonitõkke vajalikkust.

Hankedokumentide väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; faksi numbrile +372 45 30 149 või e-posti aadressile ulvi@saarteliinid.ee.
Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.
Pakkujate kvalifitseerimise tingimused, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumentides.
Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hanketeate või hankedokumentide kohta esitama kirjalikult Hankija faksile +372 45 30 149 või elektronpostile ulvi@saarteliinid.ee. Kirjaliku küsimuse kohalejõudmise eest hankijale vastutab küsimuse saatja.
Hankija edastab hankemenetlusel osalevale isikule või huvitatud isikule vastused faksiga või e-kirjaga.
Hankija ei vastuta faksi- või e-side toimimise eest.
Pakkumused esitada hankijale järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819 (kontaktisik: Ulvi Kao, tel. +372 45 30 148, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: ulvi@saarteliinid.ee).
Pakkumus, kõik selle juurde kuuluvad dokumendid ja vormid peavad olema esitatud eesti keeles.
Hankemenetluse keel on eesti keel. Hankelepingu täitmisel esitatakse, koostatakse ja vormistatakse kõik dokumendid eesti keeles.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 02.08.2012.a.

  • Võitja: Osaühing EstKONSULT

  • Lepingu kuupäev: 08.08.2012