Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt pakkumuse küsimise teel läbiviidavas hankes nimetusega „Sõru sadama osaline süvendamine”.
Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla riigihanke piirmäära. Hankija korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Hanke teostamise aeg:
algus: 15.07.2014;
lõpp: Töö tuleb teostada ja Tellijale üle anda hiljemalt 30.08.2014.a.
Hanke lühikirjeldus: Hankija eesmärgiks on avariilise Sõru sadama osaline süvendamine setetest, tagamaks parvlaevaliikluse ohutus. Töövõtjal tuleb hankelepingu täitmisel teostada Sõru sadama osaline süvendamine. Süvendustööde orienteeruv maht on kuni 3000 m3 ja süvendussügavus – 4,5 m. Süvendatav ala asub sadama akvatooriumi edela-lääne suunal praamikai otsast ca 100 m kaugusel kolmnurkse alana (vt HD Lisa 3). Käesoleval hetkel on süvendamisele kuuluva ala sügavused -3,4 kuni -2,5 meetrit.

Hankedokumendi väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; faksi numbrile +372 45 30 149 või e-posti aadressile meelika@saarteliinid.ee

Hankedokumendi (koos lisadega) väljastame taotlejale tema nõudmisel.
Pakkujate kvalifitseerimise tingimused, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumendis.
Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hanketeate või hankedokumendi kohta esitama kirjalikult Hankija faksile +372 45 30 149 või elektronpostile meelika@saarteliinid.ee. Kirjaliku küsimuse kohalejõudmise eest hankijale vastutab küsimuse saatja.
Hankija edastab hankemenetlusel osalevale isikule või huvitatud isikule vastused faksiga või e-kirjaga.
Hankija ei vastuta faksi- või e-side toimimise eest.
Hinnapakkumus esitada vastavalt hankedokumendis nõutule e-mailile meelika@saarteliinid.ee või kirjalikult hankijale AS Saarte Liinid kontorisse aadressil Rohu 5, 93819 Kuressaare.

Kontaktisik: Peeter Oopkaup; telefon: +372 503 5736 , +372 45 30 142, faks: +372 45 30 149, e post: peeter@saarteliinid.ee.

Pakkumus, kõik selle juurde kuuluvad dokumendid , sh vorm peavad olema esitatud eesti keeles.
Hankemenetluse keel on eesti keel. Hankelepingu täitmisel esitatakse, koostatakse ja vormistatakse kõik dokumendid eesti keeles.

Hinnapakkumuse esitamise tähtaeg 19.06.2014.a. kell 10.00.

  • Võitja: Aktsiaselts Lihula Maaparandus

  • Lepingu kuupäev: 20.06.2014