Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt pakkumuse küsimise teel läbiviidavas hankes nimetusega „Sõru sadama puurkaevuvee puhastussüsteemi projekteerimine”.
Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla riigihanke piirmäära. Hankija korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Hanke teostamise aeg:
algus: koheselt peale hankelepingu sõlmimist;
lõpp: Töö tuleb teostada ja Tellijale üle anda hiljemalt 07.08.2014.a.
Hanke lühikirjeldus: Töövõtjal tuleb hankelepingu täitmisel koostada Sõru sadama pumbamaja, aadressiga Hiiu maakond, Emmaste vald, Pärna küla, Pumpla katastriüksus 17501:003:0398, rekonstrueerimiseks vajalik ehitusprojekt põhiprojekti mahus. Töövõttu kuulub pumbamaja siseste veevarustussüsteemide rekonstrueerimine, ennekõike veepuhastussüsteemide (seadmed, torustikud jm) projekteerimine puurkaevuvee vastavusse viimiseks joogiveele esitatavatele nõuetele.

Hankedokumendi väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; faksi numbrile +372 45 30 149 või e-posti aadressile meelika@saarteliinid.ee

Hankedokumendi (koos lisadega) väljastame taotlejale tema nõudmisel.
Pakkujate kvalifitseerimise tingimused, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumendis.
Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hanketeate või hankedokumendi kohta esitama kirjalikult Hankija faksile +372 45 30 149 või elektronpostile meelika@saarteliinid.ee. Kirjaliku küsimuse kohalejõudmise eest hankijale vastutab küsimuse saatja.
Hankija edastab hankemenetlusel osalevale isikule või huvitatud isikule vastused faksiga või e-kirjaga.
Hankija ei vastuta faksi- või e-side toimimise eest.
Hinnapakkumus esitada vastavalt hankedokumendis nõutule e-mailile arvi@saarteliinid.ee või kirjalikult hankijale AS Saarte Liinid kontorisse aadressil Rohu 5, 93819 Kuressaare.

Kontaktisik: Arvi Nõmm, tel. +372 45 30 146, +372 522 7511, faks +372 45 30 149, e-post: arvi@saarteliinid.ee.

Pakkumus, kõik selle juurde kuuluvad dokumendid , sh vorm peavad olema esitatud eesti keeles.
Hankemenetluse keel on eesti keel. Hankelepingu täitmisel esitatakse, koostatakse ja vormistatakse kõik dokumendid eesti keeles.

Hinnapakkumuse esitamise tähtaeg 19.05.2014.a. kell 11.00.

  • Võitja: SWECO Projekt AS

  • Lepingu kuupäev: 22.05.2014