Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas riigihankes nimetusega „Triigi sadama rekonstrueerimise projekteerimistööde teenuse tellimine”.
Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla riigihanke piirmäära. Hankija korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Konsultandil (pakkujal) tuleb hankelepingu täitmisel koostada vastavuses hankedokumendi (lühendatult HD) ja selle lisadega, sealhulgas hankedokumendi Lisaga 3 – Tehniline kirjeldus (mille koosseisu kuuluvad tehnilise kirjelduse dokumendid on nimetatud hankedokumendi punkti 6 alapunktis 6.3.) Triigi sadama rekonstrueerimiseks põhiprojekt, edaspidi nimetatud ka „Töö”.

Töö teostamise aeg:
algus – koheselt peale hankelepingu sõlmimist,
lõpp – Töö tuleb teostada ja Tellijale üle anda hiljemalt 15.05.2015.a.

Hanke eesmärk:
Konsultant peab koostama Triigi sadama rekonstrueerimise ehitusprojekti. Nimetatud projekt tuleb koostada arvestusega, et rekonstrueerimistööde ajal toimuks parvlaeva teenindamine, st sadamat tööde ajaks ei saa sulgeda. Rekonstrueerimisprojekt hõlmab:
– olemasoleva praamikai hüdrotehnilist osa,
– vana ja uut (projekteeritavat) kaldarampi koos peale- ja mahasõidu alaga,
– süvendusprojekti koostamist,
– ujuvkaisid,
– kommunikatsioone (elekter, kanalisatsiooni kogumismahuti, välisvalgustus jne),
– kogu sadamaala kattev videovalve.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsiooni ja dokumendid, mis tuleb esitada pakkujal kvalifikatsiooni tõendamiseks, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks, pakkumuste hindamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise tingimused, nõuded pakkumuse vormistamisele ja esitamisele ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumendis.

Hankedokumendi väljastame taotlejale tema nõudmisel. Hankedokumendi väljastamise taotlus esitada e-posti aadressile ylle@saarteliinid.ee

Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hankedokumendi kohta esitama kirjalikult Hankija elektronpostile ylle@saarteliinid.ee. Kirjaliku küsimuse kohalejõudmise eest hankijale vastutab küsimuse saatja.

Pakkumus esitatakse eesti keeles. Hankemenetluse keel ja hankelepingu täitmise keel on eesti keel.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 23.01.2015.a. kell 14:00.
Pakkumuste avalikku avamist ei toimu.

  • Võitja: Osaühing Corson

  • Lepingu kuupäev: 30.01.2015