Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas hankes nimetusega „Vee erikasutusloa õiguslik hinnang ja muude õigusteenuste osutamine”.

Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla riigihanke piirmäära. Hankija korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.

Hanke eesmärgiks on:
– tellida vee erikasutusloale õiguslik hinnang;
– tellida õiguslik hinnang ehitusloas keskkonnakaitseliste kitsenduste mittesisaldumise õiguspärasusele;
– õigusliku hinnangu järeldustest tulenevalt hankijale õigusabi osutamine Keskkonnainspektsiooni keskkonnajärelevalve toimingute vaidlustamisel, hankija õiguste kaitsmisel väärteomenetluses (väärteomenetlust on alustatud) ja/või kohtumenetluses (sealhulgas ülalnimetatud haldusaktide mitteõiguspärasuse korral hankijale tekitatud kahju sissenõudmisel riigilt) jms.

Õigusliku hinnangu hankijale esitamise tähtaeg 12.06.2013.a.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsiooni ja dokumendid, mis tuleb esitada pakkujal kvalifikatsiooni tõendamiseks, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks, pakkumuste hindamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise tingimused, nõuded pakkumuse vormistamisele ja esitamisele ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumendis.

Hankedokumendi väljastame taotlejale tema nõudmisel. Hankedokumendi väljastamise taotlus esitada e-posti aadressile ylle@saarteliinid.ee

Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hankedokumendi kohta esitama kirjalikult Hankija elektronpostile peeter@saarteliinid.ee (juhatuse liige Peeter Oopkaup, hankija kontaktisik). Kirjaliku küsimuse kohalejõudmise eest hankijale vastutab küsimuse saatja.

Hankija edastab hankemenetlusel osalevale isikule või huvitatud isikule vastused e-kirjaga.
Hankija ei vastuta e-side toimimise eest.

Pakkumus esitatakse eesti keeles. Hankemenetluse keel ja hankelepingu täitmise keel on eesti keel.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 04.06.2013.a. kell 11:00.

  • Võitja: Advokaadibüroo LEXTAL OÜ

  • Lepingu kuupäev: 05.06.2013