Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt hinnapakkumuse küsimise teel läbiviidavas hankes nimetusega „Virtsu ja Kuivastu sadamate e-pileti terminalidele variseinte paigaldamine ja Virtsu kaile nr 4 parvlaevalt elektrivoolu kaldale andmise kilbi paigaldamine”.
Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla riigihanke piirmäära. Hankija korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Hanke teostamise asukoht: Virtsu sadam (Virtsu alevik, Hanila vald Läänemaa) ja Kuivastu sadam (Kuivastu küla Muhu vald Saaremaa).
Hanke teostamise aeg:
algus: koheselt peale hankelepingu sõlmimist;
lõpp: Töö tuleb teostada ja Tellijale üle anda hiljemalt 04.01.2013.a.
Hanke lühikirjeldus ja põhinäitajad:
Tööde käigus tuleb Virtsu sadamasse ja Kuivastu sadamasse paigaldada sõiduautode e-pileti terminalide kaitseks vihma ja tuule eest varikonstruktsioonid. Täpsem kirjeldus on antud Töömahuloendis, vt ka eskiisjoonis Hankedokumendi Lisa nr 3.
Tööde käigus tuleb paigaldada Virtsu kai nr 4 rambikilbi kõrvale lisamoodul, mille kaudu saab teha ümberlülitamised kaldavoolu puudumisel parvlaevalt rambi hüdraulikamootori käivitamiseks. Analoogne lahendus on teostatud Virtsu kai nr 1 rambikilbi juures.
Tööde käigus tuleb teha veekindlaks Virtsu sadamakail paikneva reoveemahuti kahe luugi kaante ümbrused.
Hankedokumendi väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; faksi numbrile +372 45 30 149 või e-posti aadressile ylle@saarteliinid.ee.
Hankedokumendi (koos lisadega 1 – 3) väljastame taotlejale tema nõudmisel.
Pakkujate kvalifitseerimise tingimused, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumendis.
Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hanketeate või hankedokumendi kohta esitama kirjalikult Hankija faksile +372 45 30 149 või elektronpostile ylle@saarteliinid.ee. Kirjaliku küsimuse kohalejõudmise eest hankijale vastutab küsimuse saatja.
Hankija edastab hankemenetlusel osalevale isikule või huvitatud isikule vastused faksiga või e-kirjaga.
Hankija ei vastuta faksi- või e-side toimimise eest.
Hinnapakkumus esitada vastavalt hankedokumendis nõutule kirjalikult hankijale AS Saarte Liinid kontorisse aadressil Rohu 5, 93819 Kuressaare või e-mailile peeter@saarteliinid.ee. AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819.
Kontaktisik: Ülle Umal, tel. +372 45 30 147, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: ylle@saarteliinid.ee).
Pakkumus, kõik selle juurde kuuluvad dokumendid ja vormid peavad olema esitatud eesti keeles.
Hankemenetluse keel on eesti keel. Hankelepingu täitmisel esitatakse, koostatakse ja vormistatakse kõik dokumendid eesti keeles.
Hinnapakkumuse esitamise tähtaeg 20.11.2012.a. kell 14:00.

  • Võitja: Aktsiaselts Raunopol

  • Lepingu kuupäev: 27.11.2012