Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas avatud hankemenetlusega riigihankes nimetusega „Virtsu sadam, kai nr 4 rekonstrueerimine”.
Hanketeade on avaldatud riigihangete registris 16.05.2011.a., riigihanke viitenumber 125328.
Rahastamisallikas: EL Ühtekuuluvusfondi vahendid, hankija omavahendid.
Ühtekuuluvusfondi transpordi infrastruktuuri investeeringu projekt „Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine”.
Struktuuritoetuste riiklikus registris projekti nr. 3.3.0100.08-0001.

Hankelepingu kestus 910 päeva, sellest Tööde Täitmisaeg 180 päeva ja Puudustest Teatamise Ajavahemik 730 päeva.

Käesoleva ehitustöö hanke raames rekonstrueeritakse olemasolev kai nr 4 uute parvlaevade (tüüp MM 90 FC) jaoks. Selleks tuleb valmistada ja paigaldada uus kaldaramp koos rambvialuse vaia- ja betoonitööde teostamisega. Rambi alla tehakse graniitkividega kindlustatud nõlv. Vahetatakse välja olemasolev kaivarustus antud laevatüübile sobivate plaatvendrite vastu, paigaldatakse täiendavad pollarid. Olemasolev puitkärgkastidest kaisein kaitstakse raudbetoon plaatidega. Kaiseina äärse merepõhja kaitseks rajatakse monoliitne raudbetoonist erosioonikaitseplaat.
Hankeleping hõlmab olemasolevat kaid nr 4 koos seal asuva kaldarambi ringiehitamisega. Kai nr 4 pikkus on 145 m, rambi ehitusega kujuneb sildumisliini pikkuseks 130 m, garanteeritud vee sügavusega 5,2 m. Metallist kaldarambi mõõdud on 9,0 x 15,6 m. Merepõhja süvendust tuleb teha mahus 2650 m³. Rajatava erosioonitõkkeplaadi maht 0n 1670/680 m²/m³. Rambi alla tehakse graniitkividest nõlv mahuga 1220 m³. Uuendatakse kai valgustust, paigaldatakse kai peajaotuskeskus ja laeva elektrikilp. Ehitakse välja laeva heitvete vastuvõtupunkt.
Pakkujaks saab registreeruda ja hankedokumendid alla laadida riigihangete registri veebilehelt https://riigihanked.riik.ee. Hankija laeb riigihangete registri veebilehele üles ka selgitused ja vastused hankemenetluse käigus esitatud küsimustele, vajadusel samuti hankedokumentide muudatused ja registreerunud pakkujad saavad need riigihangete registri veebilehelt alla laadida. Hanke juurde registreerunud isikud saavad hankedokumentide tühistamise või hankedokumentide lisamise kohta registrilt automaatteavituse. Ainult hanke juurde registreerunud isikud saavad teavitusi hanke kohta.
Hankija poolt esitatud kvalifitseerimistingimused ning nõuded pakkuja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide vormistamisele ja esitamisele on sätestatud käesolevas hanketeates ja hankedokumendis „Pakkuja hankemenetluselt kõrvaldamise alused, nõuded pakkuja kvalifikatsioonile, pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutavad dokumendid”.
Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hanketeate või hankedokumentide kohta esitama Hankija faksile +372 45 30 149 või elektronpostile meelika@saarteliinid.ee (kontaktisik: Meelika Mašnova, tel. +372 45 30 148, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: meelika@saarteliinid.ee).
Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.
Pakkumused esitada hankijale järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819 (kontaktisik: Meelika Mašnova, tel. +372 45 30 148, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: meelika@saarteliinid.ee).
Pakkumus, kõik selle juurde kuuluvad dokumendid ja vormid peavad olema esitatud eesti keeles.
Hankemenetluse keel on eesti keel. Hankelepingu täitmisel esitatakse, koostatakse ja vormistatakse kõik dokumendid eesti keeles.
Juhul, kui pakkuja (partneri) kvalifitseerimiseks nõutavad dokumendid on võõrkeelsed, on vajalik need Hankijale esitada koos eestikeelse kirjaliku ametliku tõlkega, mis on kinnitatud notari või vandetõlgi poolt.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 12.07.2011.a. kell 14:00 (esialgne tähtaeg oli 27.06.2011.a. kell 14:00).
Pakkumuste avamise aeg 12.07.2011.a. kell 14:10 (esialgne aeg oli 27.06.2011.a. kell 14:10).

  • Võitja: konsortsium KMG Inseneriehituse AS ja Aktsiaselts Raunopol

  • Lepingu kuupäev: 08.03.2012