Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas lihtmenetlusega riigihankes nimetusega „Virtsu sadam, sadama järelevaatajate hoone ehitamine”.
Hankelepingu eeldatav maksumus on madalam riigihangete seaduses sätestatud riigihangete rahvusvahelisest piirmäärast, mistõttu ASil Saarte Liinid kui hankijal võrgustikega seotud valdkonnas on õigus korraldada lihtmenetlusega riigihange lähtudes RHS §16 lg 4.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Hanke teostamise asukoht: Virtsu sadam, Virtsu alevik, Hanila vald, Lääne maakond.

Hanke teostamise aeg:
algus: koheselt peale hankelepingu sõlmimist, eeldatavalt juunikuus 2011.
lõpp: Töö tuleb teostada ja Tellijale üle anda hiljemalt 31. august 2011.

Käesoleva ehitustöö hanke raames tuleb olemasolev sadama järelevaatajate soojak teisaldada töömaa vahetusse lähedusse selliselt, et soojak koos oma kõikide kommunikatsioonidega oleks samaväärselt ekspluateeritav sadama järelevaatajate poolt nagu hetke olukorras. Enne ehitustööde algust lammutatakse olemasolev terrass.
Hanke raames ehitatakse aluspinnasega kohtkindlalt ühendatud hoone plaanimõõtmetega 3,9×6,9 m. Hoone on termoprofiilkarkassiga ja viilkatusega ehitis, mille välisviimistlus on trapetsprofiilplekk. Hoone varustatakse kõikide vajalike kommunikatsioonidega: elektrivarustus, nõrkvool, veevarustus, kanalisatsioon. Hoone merepoolsele küljele rajatakse immutatud puidust terrass koos käsipuupiiretega. Ehitustööde lõppedes demonteeritakse ja paigaldatakse ümber olemasoleva soojaku kõik vajalikud kommunikatsioonid ning soojak teisaldatakse Tellija (hankija) poolt näidatud asukohta.

Hankedokumentide väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; faksi numbrile +372 45 30 149 või e-posti aadressile ylle@saarteliinid.ee.
Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.
Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsiooni ja dokumendid, mis tuleb esitada pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimiseks, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks, nõuded pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud vormide ja dokumentide ning pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvate vormide ja dokumentidel ja esitamisel ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumendis „Hankedokumendid. Juhised pakkujale koos lisadega”.
Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hanketeate või hankedokumentide kohta esitama kirjalikult Hankija faksile +372 45 30 149 või elektronpostile jalmar@saarteliinid.ee. Kirjaliku küsimuse kohalejõudmise eest hankijale vastutab küsimuse saatja.
Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.
Pakkumused esitada hankijale järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819 (kontaktisik: Ülle Umal, tel. +372 45 30 147, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: ylle@saarteliinid.ee).
Pakkumus, kõik selle juurde kuuluvad dokumendid ja vormid peavad olema esitatud eesti keeles.
Hankemenetluse keel on eesti keel. Hankelepingu täitmisel esitatakse, koostatakse ja vormistatakse kõik dokumendid eesti keeles.
Juhul, kui pakkuja (partneri) kvalifitseerimiseks nõutavad dokumendid on võõrkeelsed, on vajalik need Hankijale esitada koos eestikeelse kirjaliku ametliku tõlkega, mis on kinnitatud notari või vandetõlgi poolt.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 03.06.2011.a. kell 14:00.
Pakkumuste avamise aeg 03.06.2011.a. kell 14:10.

  • Võitja: Osaühing Ores Ehitus

  • Lepingu kuupäev: 13.06.2011