Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas lihtmenetlusega riigihankes nimetusega „Virtsu sadama kai nr 8 rambi täisehitamine”.
Hankelepingu eeldatav maksumus on madalam riigihangete seaduses sätestatud riigihangete rahvusvahelisest piirmäärast, mistõttu ASil Saarte Liinid kui hankijal võrgustikega seotud valdkonnas on õigus korraldada lihtmenetlusega riigihange lähtudes RHS §16 lg 4.
Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.
Hanke teostamise asukoht: Virtsu sadam, Virtsu alevik, Hanila vald, Lääne maakond.

Hanke teostamise aeg:
algus: koheselt peale hankelepingu sõlmimist;
lõpp: Töö tuleb teostada ja Tellijale üle anda hiljemalt 30-ndal päeval (k.a.) alates hankelepingu sõlmimisest.

Käesoleva ehitustöö hanke raames tuleb lammutustöödena demonteerida rambi panduse raudbetoonelementidest plaadistus, maha lõigata rambi külgede raudbetoonist tugimüürid, demonteerida rambi ees olevad vendrid koos kinnitusdetailidega. Ehitustöödena tuleb valada raudbetoonist kai ääretala kõrgusmärgini +2.20, teha rambi panduse süvendisse tagasitäide paekivimaterjaliga, monteerida tagasi panduse raudbetoonplaadid, vormistada kai katend osaliselt ka monoliitbetooniga. Variandi B puhul tuleb plaadistuse (B1) peale valada raudbetoonist kai katend (h=100mm). Paigaldada rattapiire ja sigarvendrid.
Pakkujal tuleb koostada pakkumus (Hankedokumentide Vorm VII „Pakkumuse hinnatabel”) kahes variandis (Variant A vastavalt TaimoIB OÜ poolt koostatud tööprojekti „Virtsu sadama kai nr 8 rambi täisehitamine”, hüdrotehniline osa, töö nr 033 Variandile A ja Variant B vastavalt TaimoIB OÜ poolt koostatud tööprojekti „Virtsu sadama kai nr 8 rambi täisehitamine”, hüdrotehniline osa, töö nr 033 Variandile B). Hankija tunnistab edukaks pakkumuseks madalaima hinnaga pakkumuse hankija valikul kas Variandi A või Variandi B pakkumuste hulgast. Pärast pakkumuste vastavuse kontrollimist hankedokumentides sätestatud nõuetele hankija poolt, on hankijal õigus omal valikul otsustada, kas tunnistada edukaks pakkumuseks madalaima hinnaga pakkumus Variandi A või Variandi B pakkumuste hulgast.

Hankedokumentide väljastamise taotlused esitada kirjalikul pöördumisel aadressile AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819; faksi numbrile +372 45 30 148 või e-posti aadressile meelika@saarteliinid.ee.
Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel.
Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsiooni ja dokumendid, mis tuleb esitada pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimiseks, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks, nõuded pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimiseks nõutud vormide ja dokumentide ning pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvate vormide ja dokumentidel ja esitamisel ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumendis „Hankedokumendid. Juhised pakkujale koos lisadega”.
Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hanketeate või hankedokumentide kohta esitama kirjalikult Hankija faksile +372 45 30 149 või elektronpostile meelika@saarteliinid.ee. Kirjaliku küsimuse kohalejõudmise eest hankijale vastutab küsimuse saatja.
Hankija ei vastuta faksi-või e-side toimimise eest.
Pakkumused esitada hankijale järgmisel aadressil: AS Saarte Liinid, Rohu 5, Kuressaare linn, Saare maakond, 93819 (kontaktisik: Meelika Mašnova, tel. +372 45 30 148, +372 45 30 140, faks +372 45 30 149, e-post: meelika@saarteliinid.ee).
Pakkumus, kõik selle juurde kuuluvad dokumendid ja vormid peavad olema esitatud eesti keeles.
Hankemenetluse keel on eesti keel. Hankelepingu täitmisel esitatakse, koostatakse ja vormistatakse kõik dokumendid eesti keeles.
Juhul, kui pakkuja (partneri) kvalifitseerimiseks nõutavad dokumendid on võõrkeelsed, on vajalik need Hankijale esitada koos eestikeelse kirjaliku ametliku tõlkega, mis on kinnitatud notari või vandetõlgi poolt.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 26.09.2011.a. kell 16.00.
Pakkumuste avamise aeg 26.09.2011.a. kell 16.10.

  • Võitja: Aktsiaselts Raunopol

  • Lepingu kuupäev: 18.11.2011