Käesolevaga kutsume osalema AS Saarte Liinid poolt läbiviidavas riigihankes nimetusega „Virtsu väikelaevasadama rekonstrueerimine”.

Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla riigihanke piirmäära. Hankija korraldab hanke ostumenetlusena vastavalt AS Saarte Liinid hankekorrale ja riigihangete seadusele.

Hanketeadet riigihangete registris ei avaldata.

Hanke teostamise asukoht: Virtsu sadam (Virtsu alevik, Hanila vald, Lääne maakond, Eesti Vabariik).

Hanke lühikirjeldus ja eesmärk: Virtsu sadama ujuvkai pikkusega 36 m koosneb kuuest betoonujukist ja merepõhja ankrute süsteemist. Hetkel on ujuvkai osaliselt lagunenud ja demonteeritud: ujuvkai betoonujukitest 1 paikneb projektpositsioonil ning 5 ujukit on ladustatud Virtsu sadama territooriumil. Ühe betoonujuki kahjustuste tõttu tuleb see asendada uue samaväärse betoonujukiga. Teised betoonujukid (5 tk) vajavad remonti – kinnituskonstruktsioonide tugevdamine või asendamine. Praegune ujuvkai ankrute süsteem ei taga ujuvkai piisavat stabiilsust, vanad betoonankrud tuleb paralleelselt süvendustöödega merepõhjast eemaldada – tuvastada asukoht, tk arv ning teisaldada/utiliseerida. Ankrute küljes olevad terasketid tuleb ladustada sadama laoplatsile. Ujuvkaile tehakse sügavimmutatud puidust pealisehitus. Ujuvkai külge kinnitatakse tagasi olemasolevad 7 m käimispoomid ja üks uus 7m käimispoom ning neli 9 m käimispoomi. Virtsu väikelaevasadama akvatoorium tuleb süvendada – projekteerija on hinnanud süvendustööde mahuks 3000 m3. Süvendustööde teostamisel tuleb arvestada vee erikasutusloas nr L.VV/324539 toodud piirangutega.

Töö teostamise ja Tellijale üleandmise tähtaeg: 15.08.2014.a.

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning informatsiooni ja dokumendid, mis tuleb esitada pakkujal kvalifikatsiooni tõendamiseks, pakkumuse koosseisus esitamisele kuuluvad dokumendid ja tingimused pakkumuse vastavaks tunnistamiseks, pakkumuste hindamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise tingimused, nõuded pakkumuse vormistamisele ja esitamisele ning muu teabe on hankija sätestanud hankedokumentides.

Hankedokumendid väljastame taotlejale tema nõudmisel. Hankedokumentide väljastamise taotlus esitada e-posti aadressile ylle@saarteliinid.ee

Hankemenetlusel osalev isik või huvitatud isik peab oma küsimused täiendava informatsiooni ja selgituste saamiseks hankedokumendi kohta esitama kirjalikult Hankija elektronpostile ylle@saarteliinid.ee. Kirjaliku küsimuse kohalejõudmise eest hankijale vastutab küsimuse saatja.

Hankija edastab hankemenetlusel osalevale isikule või huvitatud isikule vastused e-kirjaga.
Hankija ei vastuta e-side toimimise eest.

Pakkumus esitatakse eesti keeles. Hankemenetluse keel ja hankelepingu täitmise keel on eesti keel.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 06.06.2014.a. kell 10:00.

  • Võitja: Osaühing Top Marine

  • Lepingu kuupäev: 16.06.2014